Kedves érettségi vizsgára készülő Diákok! Kedves Szülők!

 

Az írásbeli vizsgák időpontjai:

magyar nyelv és irodalom: május 4., 9 óra

matematika: május 5., 9 óra

történelem: május 6., 9 óra

angol nyelv: május 7., 9 óra

német nyelv: május 8., 9 óra

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: május 14. 8 óra.

 

 

A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén. Ajánlott előbb érkezni, mert a járványügyi szabályok betartása miatt az iskolába és a vizsgaterembe való belépés lassabb folyamat lesz.

 

A tanulók érkezése:

A rendőrség ellenőrizni fogja a csoportosulásokat az iskola előtt. Kérem, hogy a járványügyi intézkedéseket betartva, ne csoportosan érkezzetek!

A tanulók maszkot kapnak az iskolába érkezéskor, de annak viselésére nem kötelezhetők.

A vizsgázók egyesével léphetnek be az iskola épületébe, és egyesével érkeznek a vizsgaterembe, miután a táskájukat a terem előtt elhelyezett padra lepakolják.

A felügyelő tanár ellenőrzi a kézfertőtlenítést a tanuló terembe érkezésekor.

A fertőtlenítés után a tanuló elfoglalja a helyét (az előzetesen kialakított, és a vizsgateremben elhelyezett ülésrend alapján) és várakozik.

 

A vizsga menetéről

 

A vizsgán az előre kialakított ülésrend szerint kell helyet foglalni. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető.

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézménybélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni.

 

 

Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A folyosón a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.

A mosdó használata után az ezzel a feladattal megbízott takarító fertőtleníti a helyiséget. A terembe való visszaérkezéskor a tanuló fertőtleníti a kezét.

 

 

Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll (pl. élő idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (első rész esetében a borítékba helyezve) át kell venni.

 

A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása, valamint a tisztázati és a piszkozati lapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (első rész esetében a borítékba helyezve) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját. Ezek után összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon (tisztázati és piszkozati lapok) is feltüntette-e a saját nevét.

A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész zökkenőmentes elhelyezését a borítékban.

Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból áll, a rendelkezésre álló idő letelte után a tanuló csendben ül a helyén, és megvárja, amíg a felügyelő tanár a dolgozat beszedésével kapcsolatos teendőket ellátja.

 

A vizsgázóval közösen ellenőrzi a tisztázati és piszkozati lapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon is feltüntette-e a saját nevét.

 

A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik a vizsgára elkülönített épületrészből.

 

A vizsga megszakításának következményeiről

 

-Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.

-Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.

 

A szabálytalanságról és annak következményeiről

 

(A vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen stb.)

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.

A vizsga befejezését követően szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgatja.

 

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja:

a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.

b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.

 

A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről

 

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Megtekintés: 2020. május 28-29. 8 órától 16 óráig. Csak a tanuló nézheti meg!

Lehetőség van a dolgozatok elektronikus megtekintésére is. Ha erre a tanuló igényt tart, szkennelés után az email-címére elküldjük a dolgozatot. Ezt mindenképpen előzetesen jelezni kell az iskolavezetésnek.

 

A vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintésre, a másolat készítésére két munkanapot – naponta nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának. Az észrevétel benyújtási határideje: 2020. június 2. 16:00

Az észrevétel elektronikusan is benyújtható. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül a vizsgázó igazolási kérelmet terjeszthet elő, és leadhatja az észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

 

Rövid összefoglaló az írásbeli vizsgák időtartamáról és a használható segédeszközökről:

 

tantárgy

segédeszköz

a vizsga ideje

Magyar nyelv

és irodalom

termenként 4 példány helyesírási szótár

240 perc: két független feladatsor: 90 perc után
 az elsőt be kell szedni, ezután lehet kiosztani a
 másodikat (időtartama: 150 perc) Mindkét
 rész feladatlapján ellenőrizni kell, hogy a
 vizsgázó megjelölte-e, melyik feladatot
 választotta.

Matematika

A vizsgázó hozza! függvénytáblázat
 (egyidejűleg akár többféle) és szöveges adatok
 tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
 zsebszámológép,

körző, vonalzó, szögmérő

180 perc: két független feladatsor: 45 perc után
 az elsőt be kell szedni, ezután lehet kiosztani a
 másodikat (135 perc)

A II. rész feladatlapján ellenőrizni kell, hogy
 beírta-e a vizsgázó a nem választott feladat
 sorszámát.

Történelem

legalább 3 példány helyesírási szótár,

középiskolai történelmi atlasz (a tanulónak
 kell hoznia, meg kell nézni a típusát!!!);

összefüggő feladatsor 180 perc, figyelni kell,
 hogy a (kifejtendő) feladatokban egyértelmű-e
 a választás megjelölése

Angol nyelv

CD-lejátszó (a III. részhez)

nyomtatott szótár (csak a IV. részhez)

(a tanulónak kell hoznia);

négy független feladatsor egyenkénti osztással:
 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15
 perc szünettel

Német nyelv

CD-lejátszó (a III. részhez)

nyomtatott szótár (csak a IV. részhez)

(a tanulónak kell hoznia);

négy független feladatsor egyenkénti osztással:
 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15
 perc szünettel

Kereskedelmi ismeretek

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére
 nem alkalmas zsebszámológép, vonalzó

összefüggő feladatsor 180 perc

Vendéglátóipari

ismeretek

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére
 nem alkalmas zsebszámológép

összefüggő feladatsor 120 perc

 

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

 

 

A szóbeli vizsgák időpontjai:

12.K     június 15. hétfő 8 óra

SZÉ/13.      június 15. hétfő 8 óra

12.V     június 16. kedd 8 óra

 

 

Salgótarján, 2020. április 29.

 

 

Barta Rita

tagintézmény-vezető